Over VBR

In het jaar 1971 kwam binnen de Stichting Instituut voor Bouwrecht een discussie op gang over de meest doelmatige organisatie en werkwijze van het instituut. Men kwam tot de conclusie dat de stichtingsvorm van het instituut zich er minder goed voor leende om te voldoen aan de groeiende behoefte om een groter aantal personen dan tot dusverre te betrekken bij het tot ontwikkeling brengen van het bouwrecht in ons land. Besloten werd tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht (VBR), waarvan in principe alle belangstellenden lid kunnen zijn.

Op 27 juni 1972 werd de VBR door een aantal bestuursleden van het IBR en door enkele andere in bouwrecht geïnteresseerden opgericht.

Het in haar statuten verwoorde doel van de VBR vertoont gelijkenis met dat van het instituut en luidt als volgt:

'Het op onafhankelijke wijze bevorderen van de belangstelling voor en de wetenschappelijke en praktische beoefening van het bouwrecht in de ruimste zin van het woord, alsmede van de studie van juridische en maatschappelijke vraagstukken en verschijnselen in het algemeen voorzover die betrekking hebben op of van betekenis kunnen zijn voor de kennis en de ontwikkeling van het bouwrecht'.