Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Er kan de laatste tijd geen week voorbij gaan of er is wel een congres, publicatie of rapport dat ziet op nieuwe innovatieve technieken die (mede) hun toepassing in de bouw en infrastructuur vinden. Hieronder geeft mr. dr. E.M. Bruggeman een kort overzicht.

  Lees meer
 • Maastricht Aachen Airport mag de volledige lengte van de start- en landingsbaan gaan gebruiken, zodat grotere en zwaardere vliegtuigen gebruik kunnen gaan maken van de luchthaven. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De luchthaven wil hiermee op termijn weer rendabel worden en positief bijdragen aan de (regionale) werkgelegenheid, de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en het toerisme. De milieu– en geluidseffecten blijven vallen binnen de huidige gebruiksvergunning.

  Lees meer
 • Minister Kamp (EZ) informeerde zeer recent de Tweede Kamer over de ambities in de bouwsector. Om de grote maatschappelijke ambities binnen de financiële randvoorwaarden te kunnen realiseren, moet de bouwsector een kwaliteitssprong én een schaalsprong maken. De kwaliteitssprong moet leiden tot een hoger maatschappelijk rendement op de investeringen: duurzaam, circulair en met een hogere klanttevredenheid. De schaalsprong moet leiden tot het grootschalig toepassen van nieuwe technieken en concepten: van pilots naar (investerings-)programma’s.

  Lees meer
 • ​In de afgelopen periode heeft tussen Rijk, provincies en gemeenten een ingrijpende herschikking plaatsgevonden van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In het sociale domein heeft de decentralisatie haar beslag gekregen met de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet. In het fysieke domein is dit nog gaande, met een Omgevingswet die nog in werking moet treden. De veranderingen zijn dermate ingrijpend dat zij tijd nodig hebben om verwezenlijkt te kunnen worden. De doorontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen is belangrijk om de doelstellingen te behalen die met de decentralisaties zijn beoogd. De dringende behoefte aan voortgezette aandacht en nadere maatregelen vormt de achtergrond voor het motto van deze beschouwing: En nu verder!

  Lees meer
 • In een uitspraak van 16 november jl. oordeelt de Afdeling over een verzoek tot nadeelcompensatie als gevolg van het plaatsen van een geluidscherm langs Rijksweg A7. Appellant stelt zich op het standpunt dat het oprichten van het geluidscherm aangemerkt kan worden als een uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid of taak door de Minister. De Minister heeft het verzoek echter naar de gemeenten doorgestuurd omdat het geluidscherm op basis van gemeentelijke besluiten zou zijn opgericht. Deze uitspraak wordt hieronder besproken door mr. J.J. Karens.

  Lees meer