Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Vergunningvrij bouwen is vanuit het perspectief van de bouwer een goede zaak; het scheelt immers tijd en geld. Vanuit het perspectief van een goede ruimtelijke ordening, alsmede vanuit het belang van de borging van bijvoorbeeld landschappelijke waarden of stedenbouwkundige structuur levert vergunningvrij bouwen echter soms hoofdbrekens op voor het bevoegd gezag. Het uitsluiten van de reikwijdte van vergunningvrij bouwen in de planregeling biedt mogelijkheden. In dit redactioneel gaat mr. Jacco Karens daarop in.

  Lees meer
 • Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving (Energieprestatie bij bijna energieneutrale gebouwen (BENG)) niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend.

  Lees meer
 • De VvE stelde dat aanneemster tekort geschoten is in de nakoming van haar verplichtingen, en dat sprake is van een ernstig gebrek in de zin van art. 16 lid 5 van de algemene voorwaarden*, waarvoor aanneemster nog tot 20,5 jaar na de oplevering aansprakelijk is. Arbiter in eerste aanleg oordeelde dat de geconstateerde gebreken werden veroorzaakt door de afwezigheid van deugdelijke dilataties in het gevelmetselwerk. Hij oordeelde het op grond van de zeer geringe opgetreden schade tot dat moment niet aannemelijk dat de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan daardoor is of zal worden aangetast. Naar het oordeel van arbiter in eerste aanleg was er dan ook geen sprake van een ernstig gebrek. Voor 'gewone' gebreken is aanneemster inmiddels niet meer aansprakelijk, aldus arbiter. De VvE werd daarom niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen. De VvE is van dat vonnis in appel gekomen, zij meent dat wel sprake is van een ernstig gebrek.

  Lees meer
 • Bij brief van 27 februari 2019 heeft de Minister de Afdeling verzocht om een reactie op het ontwerp van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. De Afdeling heeft bij brief van 16 april 2019 voldaan aan haar verzoek. De Afdeling acht zich niet geroepen tot het geven van een integrale reactie op de ontwerpversie. Gelet op de taak en verantwoordelijkheid van de Afdeling en de beschikbare tijd wordt in deze reactie vooral ingegaan op een aantal aspecten van rechtsbescherming.

  Lees meer
 • Deze verdiepingscursus bestaat uit vier dagdelen waarin het aanbestedingsrecht uit de doeken wordt gedaan. Daarbij worden twee doelen nagestreefd: u krijgt een overzicht van verschillende onderwerpen aangeboden en u wordt op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen/rechtspraak. Waar dat relevant is, zal aandacht worden besteed aan Europese ontwikkelingen. De eerste twee dagdelen kunnen worden gevolgd op 6 juni. in Utrecht. In dagdeel I worden het begrip aanbestedende dienst en de uitzonderingen op de aanbestedingsplicht belicht en voorts wordt aandacht besteed aan de motivering van de gunningsbeslissing. In dagdeel II wordt de voorbereiding van de aanbesteding bekeken vanuit het perspectief van de aanbestedende dienst en van een inschrijver. (www.ibr.nl/agenda)

  Lees meer