Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Bij besluit van 31 mei 2016 hebben burgemeester en wethouders van Schiedam een omgevingsvergunning tweede fase verleend voor het verbouwen van een monumentaal pand tot hotel en daaraan voorschriften verbonden. De vergunning is verleend voor de activiteiten bouwen en wijzigen van een rijksmonument, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en f, van de Wabo. In hoger beroep betogen de appellanten dat de rechtbank heeft miskend dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd had moeten worden. Ze voeren daartoe aan dat op de aanvraag om een omgevingsvergunning art. 3.10, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo van toepassing is, omdat een advies van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is vereist. De ene appellant voert daartoe aan dat art. 6.4, eerste lid, aanhef en onder a, onder 4°, van het Besluit omgevingsrecht (Bor) niet te stringent moet worden toegepast maar dat bekeken dient te worden of er een functionele wijziging van het monument is. De andere appellant voert daartoe aan dat de rechtbank heeft miskend dat in vergelijkbare gevallen zoals genoemd op de website www.cultureelerfgoed.nl wel advies wordt gevraagd. Hieronder bespreekt prof. dr. ir. A.G. Bregman deze uitspraak.

  Lees meer
 • Eind juni presenteerde een brede verzameling van partijen in de Tweede Kamer het gewijzigde wetsvoorstel Klimaatwet. Daarin is een verregaande reductiedoelstelling ten aanzien van broeikasgassen opgenomen die tegen 2050 gerealiseerd moet zijn. Concrete maatregelen om dat doel te bereiken staan onder meer in het op 11 juli jl. gepresenteerde Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. In deze bijdrage van mr. Jacco Karens wordt bezien hoe vanuit de doelstelling van de Klimaatwet tot concrete maatregelen in de gebouwde omgeving gekomen kan worden.

  Lees meer
 • Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  Lees meer
 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken bereiden het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet voor. Dit ontwerpbesluit is een uitwerking van het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet dat momenteel aanhangig is in de Tweede Kamer. Reageren is mogelijk tot en met 11 september 2018.

  Lees meer
 • Het Klimaatakkoord is een belangrijke stap dichterbij gekomen. Alle partijen die afgelopen maanden hebben meegewerkt, onderschrijven het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer om met richtinggevende keuzes te komen. Daarna kunnen de partijen de hoofdlijnen uitwerken in concrete en bindende afspraken. Als het tempo erin blijft, ligt er eind dit jaar een akkoord met handtekeningen.

  Lees meer