Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • Over de Ladder voor de duurzame verstedelijking is sedert de invoering op 1 oktober 2012 een stroom aan jurisprudentie op gang gekomen en zijn vele wetenschappelijke publicaties verschenen. De ladder wordt op dit moment herzien en zal volgens de huidige planning op 1 juli 2017 in werking treden. Tijdens studiedag op 18 mei aanstande wordt de herziening van de ladder stapsgewijs inhoudelijk behandeld, in samenhang met de hoofdlijnen van de jurisprudentieontwikkeling op nationaal en Europees niveau en de koers die op dat punt na de inwerkingtreding van de nieuwe ladder valt te verwachten. Alle onderdelen van de nieuwe ladder komen aan de orde voor alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor de ladder van belang is (woningbouw, bedrijvigheid en retail).

  Lees meer
 • Op 26 april 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak (201508759/2/R3; ECLI:NL:RVS:2017:1139) inzake het bestemmingsplan ""Molenvlietpark eo" van de gemeente Den Haag. Hieronder bespreekt prof. dr. ir. A.G. Bregman deze uitspraak.

  Lees meer
 • De komende jaren staan woningcorporaties voor grote opgaven. Niet alleen in praktische zin, maar ook juridisch gaat er het nodige veranderen: Er is een groot tekort is aan (betaalbare) huurwoningen en tegelijkertijd neemt de wens naar energiezuinig, duurzaam en innovatief bouwen toe. Bij opdrachtgevers leeft steeds vaker de wens om minder bemoeienis met het bouwen (en ontwerpen) te hebben en dus neemt de vraag naar werken met geïntegreerde contractvormen toe. Maar dat is nog niet alles: De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Omgevingswet staan voor de deur en ook deze veranderingen vragen de aandacht van alle soorten opdrachtgevers (en opdrachtnemers) in de bouw. Daar bovenop komt nog dat corporaties de laatste jaren te maken hebben gekregen met de verhuurdersheffing en ze daardoor meer op o.a. hun (onderhouds)kosten moeten gaan letten. Er is dus werk aan de winkel voor (grote) opdrachtgevers als woningcorporaties en er is alle reden om de kennis over deze ontwikkelingen bij te spijkeren en/of up-to-date te houden.

  Lees meer
 • Woningcorporaties gaan de komende jaren weer veel meer huurwoningen bouwen dan de laatste jaren. Sociale huurwoningen worden energiezuiger. Huren blijven betaalbaar. Deze ambities staan in de door de leden van Aedes vastgestelde Woonagenda. Woningcorporaties willen de komende jaren werken aan deze vier thema's, in nauwe samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen.

  Lees meer
 • Gemeenten kunnen de groeiende vraag naar meer woningen amper bijbenen. Er worden wel meer bouwvergunningen uitgegeven, maar er is te weinig capaciteit om alle plannen snel te beoordelen. De grondprijs blijft intussen opvallend stabiel. Vanaf het uitbreken van de economische crisis in 2008 tot aan 2013 was er sprake van een gestage afname van verstrekte vergunningen van ruim 85.000 naar 25.000 afgegeven bouwvergunningen. Daarna zette een geleidelijke stijging in. Vorig jaar werden door gemeenten 51.000 bouwvergunningen afgegeven. Genoeg is dat niet. Er zou een structureel tekort zijn van circa 200.000 woningen. Bovendien wordt tot 2040 een groei voorzien van het aantal huishoudens met één miljoen. Daarnaast zou er een vervangingsopgave zijn van 600.000 woningen.

  Lees meer