Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst houdt op donderdag 29 september 2016 een rondetafelgesprek Kwaliteitsborging voor het bouwen (10.30 – ca. 14.15 uur in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer). De bespreking is openbaar. Hieronder is de schriftelijke inbreng van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) te vinden.

  Lees meer
 • De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. Met dit besluit wordt het winningsniveau voor de komende jaren vastgesteld en neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen.

  Lees meer
 • Afgelopen voorjaar heeft de KNMI scenario’s voor de verandering van het klimaat in Nederland gepresenteerd. We kunnen ons op gaan maken voor extremer weer, met alle gevolgen die dat ook voor onze ruimtelijke planning en vastgoed oplevert. Hoe passen wij ons aan de nieuwe omstandigheden aan? Vastgoedprojecten, doorgaans gestuurd door private partijen, worden vaak gestuurd door financiële korte termijn-optimalisatie. De gevolgen van klimaatverandering en extreem weer spreiden zich uit over een zeer lange termijn en daarom is het voor actoren in vastgoed en ruimtelijke planning soms lastig om daar rekening mee te houden. Het lange termijn risico van klimaatverandering heeft ervoor gezorgd dat zowel publieke als private sectoren hun primaire focus van klimaatmitigatie hebben verlegd naar risicomitigatie, veerkracht en adaptatie. Een recent onderzoek van Jesse Michael Keenan dat hij als dissertatie aan de TU Delft verdedigd heeft laat de conceptuele verbindingen zien die de fysieke en sociale aspecten van adaptatievermogen verenigd en hoe uiteindelijk het lange-termijn adaptatievermogen vormgegeven wordt. Met andere woorden; wat maakt het dat zowel private als publieke actoren in vastgoed en ruimtelijke planning zich aanpassen aan en anticiperen op de veranderende omstandigheden. Keenan beschrijft in zijn onderzoek het door hem onderzochte adaptatievermogen van verschillende actoren in de vastgoedsector in New York City.

  Lees meer
 • De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in de voorliggende ontwerp-regelgeving.

  Lees meer
 • We werken samen koersvast en in tempo verder aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat staat in het Deltaprogramma 2017 dat op Prinsjesdag, aan de Tweede Kamer is aangeboden.

  Lees meer