Vereniging voor Bouwrecht

Volg de Vereniging voor Bouwrecht op: twitter, LinkedIn en Facebook!

Lees meer

VBR Preadviezen

Actualiteiten Bouwrecht

 • De UAV-GC 2005 bieden de mogelijkheid om de taken ten aanzien van het aanvragen van de voor uitvoering van het werk benodigde vergunningen te verdelen tussen opdrachtgever en opdracht nemer. Hoe verhoudt deze verdeling zich tot de aan de opdrachtnemer toebedeelde ontwerpverantwoordelijkheid? Op welke vergunningen is deze regeling van toepassing? Welke verdelingen zijn denkbaar in welke typen situaties? Hoe verhoudt de taak van de overheid als opdrachtgever zich tot de taak van de overheid als bevoegd gezag? Op 10 april organiseert het IBR een studiemiddag waar deze vragen aan bod komen.

  Lees meer
 • ‘De Lage Landen 2020-2100’ is een verkennend onderzoek, uitgevoerd in het kader van Labo Ruimte, naar de grote transities en de daarmee verbonden ruimtelijke opgaven en kansen binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De landen in de delta van Maas, Schelde en Rijn behoren tot de welvarendste ter wereld. Ze delen hun rijke geschiedenis, hun gunstige ligging aan de Noordzee en hun unieke ruimtelijke configuratie als decentrale metropool. Vandaag kijkt de wereld aan tegen een aantal ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, mobiliteit, landbouw en economie. Die mondiale transities zetten het decentraal stedelijk systeem van de eurodelta, en daarmee ook onze welvaart, onder druk. Ze vormen een bedreiging, maar ook een kans. De resultaten van de studie ‘De Lage Landen 2020–2100’ zijn gebundeld en online beschikbaar. Het onderzoek werd gevoerd door het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Vlaamse departement Omgeving, het College van Rijksadviseurs en het Team Vlaams Bouwmeester.

  Lees meer
 • Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project.

  Lees meer
 • Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering. De Brainportregio rond Eindhoven is het laatste project uit het regeerakkoord waar geld voor wordt gereserveerd uit de zogenoemde Regio Envelop. Minister Carola Schouten van LNV schrijft dit vandaag in een brief, mede namens de minister Kajsa Ollongren van BZK en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK, aan de Tweede Kamer.

  Lees meer
 • Gemeenten doen veel te weinig om omwonenden te betrekken bij grote bouwprojecten in de buurt. Bewoners die hiermee te maken hebben, geven hun gemeente gemiddeld een 4,4. Dit blijkt uit ledenonderzoek van Vereniging Eigen Huis.

  Lees meer